6 feb. 2014

'Like a swan'

My art journal is becoming thicker and thicker.  I feel so inspired lately!

Here's another double page. I tried a more bold approach this time with a colored background, rather wild and splattering.  I painted the swan more delicately and finished with the sentiment lettering.


Such a purrr-fect day...

Hi!  Last monday the weather was fine. The sun was shining bright and it almost seemed to be spring. My cat Moeska went out for a walk and was playing with a black and white dotted cat from one of my neighbors. I enjoyed seeing them play in the sun, and so I had this idea for a spread in my art journal…
3 feb. 2014

'Contemplate', two pages in my art journal

Hi there, this weekend I made this spread for my art journal. At first I thought I would leave it like this:

but then I decided to add a  little bit more glittering…it must be the little girl in me...This  shows the glimmer in detail :)

1 feb. 2014

The flowers will bloom again...

A new double page in my art journal to remind me that the future will be bright again…

I used dark green card stock,  added texture with ordinary grey plastic tape from a hardware store, painted it with gesso, added color with ranger distress ink 'fired brick' and 'dried marigold'. Then covered some parts with acrylic paint in gold color and cut out a printed digital vintage picture of orchids and little blue flowers and finished it with  lettering. I toned the blue glitter color of the letters down with another layer of gesso. Another layer of acrylic varnish gloss and there it was, the result…

Dutch/Nederlands
Een nieuwe dubbele pagina in mijn art journal om me er aan te herinneren dat de toekomst beter wordt. 

Ik heb donkergroen cardstock gebruikt en textuur aangebracht door het plakken van dat geribbelde grijze plastic tape dat je bij de doe het zelf winkels kunt vinden. Daarna heb ik er overheen geschilderd met gesso en kleur aangebracht met ranger distress inkt 'fired brick' en 'dried marigold'. Vervolgens heb ik her en der een laagje acryl verf in goudkleur gesmeerd en een digitaal vintage plaatje van orchideeën en vergeetmenietjes uitgeprint, uitgeknipt en erop geplakt. De blauwe letters er nog op, die ik met een laagje gesso een beetje minder liet glitteren en nog een laagje acryl vernis glans en zie daar, het eindproduct!

Frisian/Fries/Frysk
In nije dûbele side foar myn art journal om der oan te tinken dat de takomst der fêst wer better út sjen sil. 
Ik ha donkergrien cardstock brûkt en tekstuer oanbrocht troch fan dat ribbele grize plastik tape te plakken, dat je by de doe-het-zelf saak fine kinne. Dêrnei ha 'k der oer hinne kwaske mei gesso en it gehiel kleurd mei ranger distress inkt 'fired brick'en 'dried marigold'.  Noch in laachje akryl verve yn goudkleur der op en in digitaal vintage plaatsje van orchideeën en ferjit my net blomkes útprinte, útknipt en der op plakt. De blauwe letters ha'k mei in laagje gesso in bytsje minter glitterje litten. As lêste in laachje akryl vernis glâns en dêr is it, it einprodukt!