19 jan. 2014

It 's cold outsideSunday evening I made this double page for my 'mixed medium art journal'.  A lot of snowflakes, very small and very big, all shiny because I like a bit of shimmering.  A  couple of cute birds in the snow makes the picture complete.  Although I long for spring to come, a nice winter day is also very enjoyable, I think. However, we still have to wait for winter and snow to come this year!

Dutch/ Nederlands

Zondagavond heb ik deze dubbele pagina gemaakt voor mijn mixed medium 'art journal' . Veel sneeuwvlokken, zowel klein als erg groot en allemaal glanzend, omdat ik nou eenmaal van glimmertjes hou. Een paar musjes  in de sneeuw maken het plaatje compleet. Hoewel ik naar het voorjaar uitkijk, kan ik ook erg genieten van een mooie winterdag. Al moeten we er dit jaar wel lang op wachten!

Frisian/Fries/Frysk

Sneintejûn ha ik dizze dûbele bledside makke foar myn 'mixed medium art journal' . In protte snieflokken, lyts en tige grut en allegearre mei in glâns der oer hinne, om't ik no ienkear fan glimmerkes hâld. In pear mosken yn 'e snie meitsje it plaatsje kompleet. Hoewol 't ik útsjoch nei it foarjier, genietsje ik ek wol fan in moaie winterdei. Al moatte wy dêr dit jier wol hiel lang op wachtsje!

2 opmerkingen:

Tangela Brown zei

This is so charming! Love the sparrows.

Cindy La Ferle zei

Beautiful work -- and thank you for adding me to your Google+ circles. I admire your artwork very much.