3 jan. 2014

Birthday cardBirthday card 

After all those Christmas- and new year cards I reckoned I should make a birthday card again. I had some papers left over from another project I 'm doing. I will post it when it 's ready :) 

I used dark green card stock and folded a card to A5 size and I also used a very pale yellow card, that I cut to 13x18 cm.  From the Prima paper Pad 'life time collection' 6"x6" I used some papers en cut them out, the large one 12,5x13,5cm.  Then I sanded the edge of both papers en used Ranger Distress Ink - old paper - for coloring. I did the same with the tag and the 'cherished' illustration. Both paper were glued to each other with double sided tape and then came the fun part: decoration! First I made the lay out en glued the 'cherished' illustration with double sided foam. It gives more depth to the card.Then I took a copper colored brad to fasten the tag.  I also had in my stash a few 3d stickers I always wanted to use. In this case the card could use a few green leaves. And these do really sparkle and there are some bees too. Lovely! So I made good use of them. I made the white rose with Fimo modelling clay and I glued it with a very strong glue on the 'cherished' paper. I love pretty lace  and ribbons so I attached a little piece of white lace and then I used some copper colored yarn to embroider a few circles and two sewing lines. Finally I stamped 'Happy Birthday with VersaMark and Wow perlescent Copper Pear Regular WEO4R. I used a stamp from Viva Decor and my 'heath gun' et voilà!
Et voila!

Verjaardagskaart (Dutch/Nederlands)

Na alle kerst- en nieuwjaarskaarten heb ik maar weer eens een verjaardagskaart gemaakt. Ik had nog wat papiertjes liggen van een ander project waar ik mee bezig ben (dat zal ik hier posten als het klaar is :).


Ik heb voor deze kaart donkergroene cardstock gebruikt en vouwde daarvan een dubbele kaart op A5 formaat. Daarna heb ik een heel licht geel papiertje uitgekozen uit mijn basisvoorraad en dat heb ik uitgesneden tot 13x18 cm. Uit de Prima paper pad 'life time collection' 6"x6"heb ik een papiertje gekozen en dat uitgesneden tot 12,5x13,5cm. De randen van beide papiertjes heb ik geschuurd en ze daarna met Ranger Distress Ink - old paper- behandeld. Dat deed ik ook met de tag en het 'cherished' plaatje. Beide papiertjes heb ik op elkaar geplakt met dubelzijde plakstrips en vervolgens ben ik begonnen met versieren. Als eerste heb ik het 'cherished' plaatje met dubbelzijdig plakfoam aangebracht, zodat het plaatje wat meer hoogte krijgt. De tag heb ik vastgezet met een 'brad' in koperkleur.  In mijn collectie 3d stickers vond ik het groene blad. Dat kon ik hier mooi gebruiken want het groen kon wel wat meer naar voren komen op deze kaart. Deze blaadjes glanzen prachtig en er staan ook noch een paar hommels en een lieveheersbeestje op (is toch lief?). Van Fimoklei maakte ik de witte roos en plakte die met krachtige lijm by 'cherished'. Nog een mooi wit kantje erbij en wat borduurseltjes met koperkleurig glitterdraad en als laatste een 'Happy Birthday' stempel met VersaMark en Wow pearlescent Copper Pearl Regular WEO4R. Even met de heath gun verwarmen et voilà!


Jierdeikaart (Frisian/Fries/Frysk)


Nei alle kryst en nijjierskaarten tocht ik dat ik mar wer ris in jierdeikaart meisje moast. Ik hie noch wat papierkes oer fan in oar projekt dêr 't ik mei dwaande bin (dat post ik hjir letter noch as it klear is :).


Ik ha foar dizze kaart donkergrien cardstock brûkt en dêr in kaart op A5 formaat fan makke. Dernei ha ik in ljocht giel papierke útsocht dat ik yn myn basisfoarrie papier ha, en dat ha ik útsnien op 13x18 cm. 

Ut it Prima paper pad  'life time collection' 6"x6"  ha ik in papierke nommen en dat útsnien op 12,5x 13,5 cm. De râne fan bride papierkes ha ik skjirre en dêrnei mei Ranger Distress Ink - old paper - behannele. Dat ha ik ek dien mei de tag en it 'cherished' plaatsje.  Beide papierkes op elkoar plakt mei dûbelsidige plakstrips en dêrnei kaam de fersiering oan bar. Earst ha ik de komposysje makke troch it 'cherished' plaatsje op te plakken mei dûbelsidich plakfoam, sadat it wat mear hichte krijt en dêrnei de tag mei mei in 'brad' yn in koperkleur fêstsetten. Ik hie noch in pear 3d stickers dy't ik hjir moai foar brûke koe, want ik fûn dat dêr wol wat grien by mocht. En dizze glitterje prachtich yn it ljocht en der sitte ek noch hommels en in leavehearsbistke by. Moai! Dat dy kamen goed te pas. Fan fimoklaai makke ik de wite roas  en plakte dy mei sterke lym by 'cherished'. In moai kantsje oan de ûnderkant tocht ik sa en doe fûn ik noch wat koperkleurich glimmertrie, dêr't ik de fiif rûntsjes mei borduerde en de streekjes by it wite kantsje.  As lêste ha ik 'Happy Birthday' mei VersaMark en Wow pearlescent Copper Pearl Regular WEO4R stimpele. Ik ha derfoar in stimpel brûkt fan Viva Decor. Even mei de 'heath gun' waarm meitsje et voilà!


Geen opmerkingen: