17 jan. 2014

Art journal: first page and tagAlthough it does not really feel like winter yet (it is still not freezing cold this winter over here in the Netherlands),  the colors white, icy blue and brown of winter inspired me for the first page of my art journal.
I also made a tag in the same colors, but also added a pearl gloss finish. It shimmers and shines very pretty in daylight. I'm very happy with the result :)

(Dutch/Nederlands)

Hoewel het beslist nog niet winters is, hebben de winterkleuren wit, ijsblauw en bruin me de inspiratie geleverd voor de eerste pagina van mijn 'art journal'. 
Ik heb ook nog een tag gemaakt in dezelfde kleuren, maar daar heb ik nog een laagje pearl medium over heen gedaan. Het glimmert en glanst nu erg mooi in het licht. Ik ben erg tevreden over het resultaat :).

(Frisian/Fries/Frysk)

Hoewol 't it perfoarst noch net wintersk is, hawwe de winterkleuren wyt, iisblau en brún foar my de ynspiraasje west foar it meitsjen fan de earste bledside fan myn 'art journal'. 
Ik ha ek in tag makke mei dy kleurkes, mar ha dêr noch in laachje pearl medium oer hinne dien. Hiel moai is de glimmer en glâns yn it deiljocht. Ik bin der bliid mei :).Geen opmerkingen: