24 nov. 2013

Moeska

Frysk/Fries/Frisian

Myn  kat Moeska (dy't ik ek wol as Monsieur Moustache betitelje - oan syn snút kinst dat wol sjen) hâld my selskip as ik oan it wurk bin op de kompjoeter. Hy hat de gewoante om foar myn skerm snoarkje te wollen; hy hâld derfan om dêrby my syn poat op myn keyboard te lizzen. As er de kâns krijt giet er op myn burostoel lizzen, as wie er de baas yn hûs. Seit men net dat katten gjin baas hawwe mar wol personiel? :).  No, dy fan my kin der wat fan. It is in leaf bist, mar wol ien mei in brûksoanwizing. Ha ha.  

Nederlands/Dutch

Mijn kat Moeska (die ik ook wel als Monsieur Moustache betitel -  z'n snoet maakt dat wel duidelijk) houdt mij gezelschap bij het computeren. Hij heeft de gewoonte om vlak voor mijn scherm te gaan snurken; hij houdt ervan om met z'n pootje op mijn keyboard te gaan liggen. Als hij de kans krijgt dan gaat hij op mijn stoel liggen,  net alsof hij de baas in huis is. Zegt men niet dat katten geen baas hebben maar
 wel personeel? Nou, die van mij is er ook zo een :). Het is een lief beest, maar wel eentje met een gebruiksaanwijzing. Ha ha. 

English

My cat Moeska (I sometimes call him Monsieur Moustache - see the marking on his snoot) keeps me company while I'm working on my computer. He 's got the habit of lying down snoring in front of my screen; he likes to have one paw on my keyboard.  If he gets the chance he will occupy my chair, as if he was in charge.  Don't they say cat's have staff, no bosses? Well, my cat is just like that.  I love this cat, but you have to watch your step with him. LOL. 
 Moeska

Geen opmerkingen: